•  

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

      Позачерговими

                                                                         Загальними зборами співвласників

                                                                         ОСББ “ЖК “Річ Таун”

                                                                        Протокол № 2 від 22 квітня 2018р.

             С Т А Т У Т   

  ОБʼЄДНАННЯ   СПІВВЛАСНИКІВ

  БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

  ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РІЧ ТАУН

               (НОВА РЕДАКЦІЯ)

                    ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ  КОД   38932517

                       м. БУЧА – 2018 р.   

   

                                      

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ,

  НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБʼЄДНАННЯ

   

  1.1. ОБʼЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ “ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС “РІЧ ТАУН” (далі – Обʼєднання) створено Установчими Зборами 21.09.2013 року власниками житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків № 3б та № 3в по вулиці Пушкінська в місті Буча відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

  1.2. Повне найменування Обʼєднання:

  українською мовою: ОБʼЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ “ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС “РІЧ ТАУН”;

  англійською мовою: UNION OF THE OWNERS OF MULTIPLE HOUSES “RESIDENTIAL ESTATE “RICH TOWN”.

  1.3. Скорочене найменування Обʼєднання:

  українською  мовою: ОСББ “ЖК “РІЧ ТАУН”;

  англійською мовою: UOMDH “RE “RICH TOWN”.

  1.4. Місцезнаходження Обʼєднання: Україна, 08293,  Київська область, вул. Пушкінська, буд. № 3В.

  1.5. Об’єднання діє відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, чинного законодавства України та Статуту.

  1.6. Об’єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями 16, 17 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, та має обов’язки, передбачені статтею 18 цього Закону.

  1.7. Об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

  1.8. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і майном Об’єднання, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників.

  1.9. Співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання.

  1.10. Об’єднання має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

  1.11. Об’єднання може здійснювати некомерційну господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладання договорів з фізичними чи юридичними особами.

   

   

  1. МЕТА СТВОРЕННЯ,

  ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОБʼЄДНАННЯ

  2.1. Метою створення Об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинків, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

  2.2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності Об’єднання може здійснюватися власними силами Об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

  2.3. Завданням та предметом діяльності Об’єднання є:

  забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном;

  забезпечення належного утримання багатоквартирних будинків та прибудинкової території;

  сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;

  забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю Об’єднання;

  здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб.

  2.4. Об’єднання має право, відповідно до законодавства та Статуту, шляхом скликання Загальних зборів:

  2.4.1. Створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та

  оплати;

  2.4.2. Приймати рішення щодо надходження та витрат коштів Об’єднання;

  2.4.3. Визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту спільного майна Об’єднання;

  2.4.4. Встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

  2.4.5. Для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську діяльність у порядку, визначеному законом;

  2.4.6. Виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю.

  2.5. Об’єднання також має право через Правління в межах повноважень, визначених Статутом:

  2.5.1. Визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або

  юридичною особою відповідно до Статуту та законодавства;

  2.5.2. Здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;

  2.5.3. Захищати права, представляти законні інтереси співвласників в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

  2.5.4. За рішенням Загальних зборів використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління Об’єднання.

  2.6. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків Об’єднання має право:

  2.6.1. Робити співвласникам  попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

  2.6.2. Вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та загальному майну Об’єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

  2.6.3. Вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених

  Законом та Статутом Об’єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

  2.6.4. Звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та Статутом Об’єднання платежі і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів.

  2.7. Об’єднання зобов’язане:

  2.7.1. Забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить співвласникам ;

  2.7.2. Звітувати Загальним зборам про виконання кошторису Об’єднання за рік;

  2.7.3. Забезпечувати виконання вимог Статуту Об’єднання;

  2.7.4. Виконувати свої договірні зобов’язання;

  2.7.5. Забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна;

  2.7.6. Припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування та розпоряджання спільним майном співвласниками;

  2.7.7. У випадках, передбачених законодавством, Статутом Об’єднання,

  представляти інтереси співвласників, відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.

  1. 3. СТАТУТНІ ОРГАНИ ОБʼЄДНАННЯ,

  ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

   

  3.1. Органами управління Об’єднання є Загальні збори співвласників, Правління, Ревізійна комісія (ревізор) Об’єднання.

  3.2. Вищим органом управління об’єднання є Загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

  3.3.До виключної компетенції загальних зборів належать:

  – затвердження Статуту Об’єднання, внесення змін до нього;

  – обрання, переобрання членів Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) Об’єднання;

  – питання про використання спільного майна;

  – затвердження кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;

  – попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;

  – встановлення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;

  – прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд; ,

  – визначення розміру матеріального та іншого заохочення Голови та членів Правління та Ревізійної комісії;

  – визначення обмежень на користування спільним майном;

  – обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

  – прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах;

  – прийняття рішення про страхування спільного майна;

  – прийняття рішення про входження до Асоціації Об’єднань Співвласників багатоквартирного будинку;

  – затвердження будь – яких положень Об’єднання та правил проживання в житловому комплексі;

  – прийняття рішення про формування фондів Об’єднання;

  – прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, які перебувають у спільній власності співвласників, фізичним і юридичним особам;

  – прийняття рішення про залучення кредиту або позики;

  – прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію Об’єднання, виділ із нього інших юридичних осіб.

  3.4. Загальні збори скликаються і проводяться Правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

  Вимога про скликання Загальних зборів подається письмово ініціативною групою Правлінню Об’єднання. Якщо Правління протягом 15 календарних днів не прийме рішення про скликання Загальних зборів протягом 30 днів з дня подання вимоги про їх скликання, то ініціативна група самостійно організовує проведення Загальних зборів. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Об’єднання.

  Ініціатор проведення Загальних зборів за письмовою вимогою зобов’язаний надати співвласникам можливість до початку зборів ознайомитися з документами, що пропонуються до розгляду на зборах. Такі документи можуть надаватися в електронній формі. Зміни до проектів документів можуть вноситися не пізніше двох днів до початку зборів.

  Кожний співвласник має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Правління, Ревізійної комісії та Представників зборів. Такі пропозиції подаються в письмовій формі не пізніше двох днів до початку зборів ініціатору проведення Загальних зборів.

  Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів вручає кожному співвласнику під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного. Крім цього оголошення про проведення Загальних зборів може розміщуватися в місцях загального користування (дошки оголошень на перших поверхах кожного підїзду, офіційному сайті Об’єднання тощо).

  За письмовою заявою співвласника повідомлення про проведення загальних зборів та інші відомості можуть надсилатись йому на адресу електронної пошти.

  3.5. У загальних зборах мають право брати участь усі Співвласники. Інтереси Співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник за оформленою нотаріально довіреністю, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.

  Загальні збори веде голова,  який обирається більшістю голосів присутніх на Загальних зборах Співвласників або їх представників.

  3.6. Кожний співвласник на Загальних зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності.

  3.7. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

  Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало   більше   половини   загальної   кількості  співвласників.

  Рішення Загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).

  3.8. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 3.7, 3.12 ініціатором зборів (Правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на Загальних зборах.

  Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення Загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.

   

  3.9. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення Загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.

   

  3.10. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх співвласників.

  Рішення Загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління Об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу Об’єднання, зокрема, Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) Об’єднання.

  Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту на веб – сайті Об’єднання (за наявності), та (або) в місцях загального користування будинками.

  Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

  Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

  3.11. Рішення співвласників може бути прийнято шляхом їх письмового опитування, яке має силу Рішення Загальних зборів Об’єднання.

  Якщо інший порядок проведення письмового опитування не було затверджено Загальними зборами, то воно проводиться в такому порядку:

  3.11.1. Рішення про необхідність вирішення питань шляхом письмового опитування може приймати Правління Об’єднання або Ревізійна комісія, в залежності від того, за чиєю ініціативою проводяться Загальні збори шляхом письмового опитування.

  3.11.2. У випадку прийняття рішення про проведення письмового опитування ініціатор скликання зборів:

  • затверджує терміни проведення письмового опитування;
  • складає проект Рішення співвласників, який виноситиметься для письмового опитування;
  • погоджує відповідальних осіб з числа співвласників, які проводитимуть письмове опитування.

  3.11.3. Інформація про проведення письмового опитування містить перелік питань для голосування, терміни проведення письмового опитування, відповідальних осіб та розміщується на дошках оголошень або на веб – сайті Об’єднання до початку проведення письмового опитування.

  3.11.4. Протягом 14 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про проведення письмового опитування відповідальні особи Об’єднання передають шляхом поквартирного обходу всім співвласникам  складений у вигляді анкети або листа голосування перелік питань, на які пропонується дати відповідь, та (або) відповідних проектів Рішень, із зазначенням строку для надання відповіді та відповідальної особи Об’єднання, якій необхідно передати анкету або листок голосування.

  3.11.5. Співвласник, одержавши такий перелік, щодо кожного питання чи проекту Рішення зазначає “за” або “проти” та ставить власноручний підпис, зазначивши своє прізвище, ім’я та по-батькові, і передає його особисто відповідальній особі у зазначені терміни.

  3.11.6. Протягом п’яти календарних днів по закінченню строку для голосування ініціатор опитування проводить своє засідання, на якому розглядає результати проведеного опитування.

  3.11.7. За кожним питанням чи проектом Рішення, що виносилось на письмове опитування, підраховується кількість голосів “за” та “проти”.

  3.11.8. Про визнання результатів опитування складається протокол, який підписує не менше 2/3 Членів Правління і підлягає постійному зберіганню.

  3.12. Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників.  З інших питань  рішення  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало   більше   половини   загальної   кількості  співвласників.

  3.13. Рішення, прийняті на Загальних зборах, підписуються Головою та Секретарем Загальних зборів і підлягають постійному зберіганню.

  3.14. Виконавчим органом об’єднання є Правління, яке обирається Загальними зборами і підзвітне їм.

  Правління здійснює керівництво поточною діяльністю об’єднання та має право приймати рішення з питань діяльності Об’єднання, визначених цим Статутом.

  3.15. Правління формується на основі принципу рівного представництва від під’їздів і нежитлових приміщень та складається не менше ніж з семи співвласників квартир або нежитлових приміщень або їх уповноважених представників, що діють на підставі нотаріальної довіреності.

  Від співвласників по кожному під’їзду і від співвласників нежитлових приміщень висувається по одному (або рівній кількості) кандидату (-тів). У разі відсутності кандидатури в члени правління від певного під’їзду чи від співвласників нежитлових приміщень, тоді висувається кандидат від іншого під’їзду.

  Правління обирається на термін не більше, ніж до чергових Загальних зборів, з правом переобрання на наступний термін. У разі не прийняття рішення на чергових Загальних борах про переобрання чи обрання членів правління, повноваження попередніх членів правління є чинними до наступних чергових Загальних зборів.

  Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження Правління чи окремих його членів.

  У разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також у разі відчуження членом Правління всіх належних йому в будинку житлових і нежитлових приміщень повноваження такого члена правління припиняються.

  3.16. До компетенції правління належать:

  –  підготовка кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;

  – здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;

  – розпорядження коштами Об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами Об’єднання кошторису;

  – обрання зі свого складу Голову Правління та його заступника;

  – укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;

  – ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об’єднання;

  – скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;

  – затвердження посадових інструкцій та штатного розкладу;

  – прийняття рішень про наймання та звільнення посадових осіб Об’єднання;

  – затвердження договорів (угод), укладених на суму, що не перевищує 100 000 грн., та трудових договорів;

  – затвердження договорів оренди спільного майна;

  – розгляд письмових заяв власників (або уповноважених осіб власників) житлових та нежитлових приміщень;

  – участь від імені Об’єднання в грандових програмах;

  – прийняття рішень про взаємодію з політичними партіями (блоками), громадськими та благодійними організаціями;

  – припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками.

  3.17. З метою здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення відповідної заборгованості Правління самостійно визначає способи впливу на боржників (звернення до суду, обмеження у послугах, що надаються Об’єднанням, тощо)

  3.18. Кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим членам правління.

  Засідання правління проводяться не менше ніж один раз на три місяці.

  Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління, окрім рішення про обрання чи переобрання Голови Правління, яке приймається 2/3 голосів членів правління.

  Засідання правління скликається його Головою або не менш як третиною членів правління.

  Веде засідання правління Голова правління, а в разі відсутності Голови – його заступник. У разі відсутності Голови правління та його заступника, засідання Правління веде один із членів Правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Правління.

  Звернення співвласників до Правління подаються у письмовому вигляді у формі заяви. На підставу обґрунтування фактів викладених у заяві до неї додаються відповідні докази.

  Звернення співвласників поданих до Правління розглядається на відповідному першому засіданні правління, але у будь – якому випадку у строк, що не перевищує тридцяти календарних днів.

  Будь – які листи, заяви, скарги та пропозиції, що надходять до Правління отримує Голова правління, а в разі відсутності Голови – його заступник.

  Рішення правління викладаються у протоколі засідання Правління із зазначенням кожним з членів правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

  Рішення Правління підлягає оприлюдненню у строк не пізніше 10 календарних днів з моменту його прийняття шляхом розміщення на сайті Об’єднання (за наявності) та (або) в місцях загального користування будинками.

  Рішення Правління може бути змінено або відмінено Рішенням Загальних зборів Об’єднання у випадку, якщо воно порушує інтереси Об’єднання.

  3.19. Правління зі свого складу обирає Голову правління та його заступника на строк обрання Правління.

  На виконання своїх повноважень Голова правління:

  – організовує роботу Правління;

  – веде засідання правління, якщо Правління не доручило ведення засідання іншому члену Правління;

  – забезпечує виконання рішень Загальних зборів та рішень Правління;

  – діє без доручення від імені Об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень Правління;

  – розпоряджається коштами Об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень Правління, має право першого підпису фінансових документів Об’єднання;

  – наймає на роботу в Об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників Об’єднання накази та розпорядження у сфері трудових правовідносин;

  – за рішенням Правління видає довіреності на представництво інтересів Об’єднання іншим особам;

  – відкриває і закриває рахунки Об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

  – підписує за необхідності разом з бухгалтером статистичну, фінансову та податкову звітність;

  – підписує за необхідності разом з бухгалтером всі платіжно-розрахункові документи;

  – відповідно до рішень Правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань Об’єднання.

  У разі відсутності Голови Правління його обов’язки виконує Заступник.

  Правління в будь-який час може переобрати Голову Правління, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 голосів від загального складу Правління.

  3.20. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Об’єднання на Загальних зборах обирається з числа співвласників Ревізійна комісія (Ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

  Ревізійна комісія:

  – складається не менше, ніж з трьох співвласників Об’єднання, які можуть мати відповідну освіту та/або досвід роботи;

  – не може включати в себе Членів Правління;

  – обирається Загальними зборами на термін не більше, ніж до чергових Загальних зборів з правом переобрання на наступний термін;

  – зі свого складу обирає Голову Ревізійної комісії, який організує її роботу;

  – розподіляє обов’язки, керує проведенням перевірок, звітує про роботу на Загальних зборах та несе персональну відповідальність за виконання обов’язків, покладених на Ревізійну комісію;

  – здійснює контроль за додержанням Правлінням Об’єднання Статуту та за виконання Правлінням Об’єднання Рішень Загальних зборів;

  – доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам Об’єднання;

  – складає висновок за річними звітами про результати діяльності Об’єднання.

  Ревізійна комісія має право:

  – проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Об’єднання по закінченню кожного кварталу, про що складається відповідний акт, який підписується всіма членами Ревізійної комісії та Головою Правління

  – має право отримувати первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;

  – отримувати пояснення посадових осіб Об’єднання та членів Правління щодо фінансово-господарської діяльності Об’єднання.

  Ревізійна комісія зобов’язана:

  – проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Об’єднання по закінченню кожного року, про що складається відповідний висновок, який підписується всіма членами Ревізійної комісії та Головою Правління;

  – надавати висновки на чергові Загальні збори  про перевірку фінансово-господарської діяльності по закінченню кожного року;

  – ініціювати позачергове скликання Загальних зборів, Зборів Представників або Правління у разі виникнення загрози інтересам Об’єднання або виявлення зловживань, учинених посадовими особами.

  3.21. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. Кожен член Ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим членам Ревізійної комісії.

  Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження Ревізійної комісії (ревізора) чи окремих членів Ревізійної комісії.

  У разі відчуження членом Ревізійної комісії всіх належних йому в будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена Ревізійної комісії, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього повноваження такого члена ревізійної комісії припиняються.

  1. ЗБОРИ ПРЕДСТАВНИКІВ.

  4.1. За рішенням Загальних зборів зі складу співвласників можуть бути обрані Представники від об’єднання, яким Загальними зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання Зборів представників.

  Кількість Представників не може бути меншим 5 співвласників від кожного під’їзду будинку.

  Рішення приймаються 2/3 голосів від загальної кількості обраних Представників.

  Кожен Представник – 1 голос.

  4.2. Збори Представників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

  Збори Представників у разі потреби скликає Правління Об’єднання або не менш як три Представники від Об’єднання.

  Збори Представників веде голова зборів, який обирається більшістю присутніх Представників від Об’єднання.

  4.3. Рішення зборів Представників оформляється у формі протоколу таких зборів із зазначенням кожним з представників від Об’єднання результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

  Рішення зборів Представників прийнятого в межах їх повноважень є обов’язковим для Правління, Ревізійної комісії та всіх співвласників.

  4.4. Збори представників у межах своєї компетенції можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення Правління Об’єднання.

  4.5. Збори представників представляють інтереси Співвласників в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролюють і регулюють діяльність Правління.

  4.6. Порядок обрання Представників та їх повноваження затверджуються Загальними зборами.

  4.7. Представники Об’єднання не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії.

  4.8. Перелік питань, які можуть вирішуватися Зборами представників:

  4.8.1. Прийняття рішень щодо виконання та дотримання Об’єднанням Рішень Загальних зборів Співвласників, дотримання вимог Статуту та чинного законодавства;

  4.8.2. Прийняття рішень щодо усунення недоліків у роботі Правління Об’єднання;

  4.8.3. Тимчасове обрання нових Членів Правління  чи Ревізійної комісії (Ревізора), які вибули з Співвласників  у зв’язку з продажем власності в будинку чи не можуть виконувати свої обов’язки з інших підстав;

  4.8.4. Вирішення всіх питань щодо діяльності Об’єднання, з приводу яких звернулося до Зборів представників Правління Об’єднання, власники квартир та інших приміщень будинку, крім питань, віднесених цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Співвласників та до компетенції Правління і Ревізійної комісії.

  1. 5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ОБʼЄДНАННЯ,

  ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОБʼЄДНАННЯ

   

  5.1. Кошти Об’єднання містяться на рахунках у банківських установах і

  використовуються виключно за їх призначенням.

       5.2. Джерелами фінансування є кошти Об’єднання, які складаються з:

  залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення Об’єднання;

  внесків і платежів співвласників;

  коштів, отриманих Об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

  коштів, отриманих Об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

  коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності Об’єднання;

  добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

  коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

  коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;

  пасивних доходів;

  доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

  коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

  За рішенням загальних зборів в об’єднанні можуть створюватися ремонтний, резервний фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені загальними зборами об’єднання та/або Правління.

  5.3. Сплата встановлених загальними зборами об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами об’єднання, є обов’язковою для всіх співвласників.

  5.4. Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

  5.5. Участь у додаткових витратах, не передбачених в п. 5.4. Статуту можуть за рішенням Загальних зборів встановлюватися у вигляді рівних платежів з кожного житлового і нежитлового приміщення, що знаходиться на балансі Об’єднання. Сплата додаткових витрат, прийнятих відповідно до даного пункту, є обов’язковою для всіх співвласників.

  5.6. Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів Співвласників згідно п.5.4. та 5.5. встановлюються Загальними зборами Об’єднання відповідно до законодавства та Статуту.

  5.7. Загальні збори Об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів Співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу.

  5.8. Майно Об’єднання утворюється з:

  – майна, переданого йому співвласниками у власність;

  – одержаних доходів;

  – іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

  Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.

  5.9. До спільного майна співвласників належить:

  – приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.

  5.10. Порядок володіння, користування та розпорядження майном Об’єднання визначається Загальними зборами.

  Кошти Об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників, та окремими рішеннями загальних зборів співвласників та/або Правлінням.

  Кошторис Об’єднання за поданням Правління щороку затверджується загальними зборами на перших зборах, що проводяться після закінчення календарного року, якщо інший строк не встановлено загальними зборами співвласників. За рішенням загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років. У разі якщо рішення щодо прийняття нового кошторису не набрало необхідної кількості голосів, то залишається чинним раніше прийнятий кошторис.

  Якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Співвласників, кошторис повинен передбачати такі статті витрат:

  витрати на утримання і ремонт спільного майна;

  витрати на оплату комунальних та інших послуг;

  витрати фондів Об’єднання;

  інші витрати.

  За рішенням Загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.

  Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки – загальним зборам для затвердження.

  Перший фінансовий рік Об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

  5.11.Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів (коштів) або їх частини серед співвласників, працівників Об’єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

  5.12. Доходи (кошти) Об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання та реалізації мети створення, цілей, завдань та предмета діяльності об’єднання, визначених цим Статутом.

  5.13. Рішення про перелік об’єктів та умови передачі в оренду об’єктів, які перебувають у спільній власності Співвласників, фізичним або юридичним особам приймається Загальними зборами та передається в оренду на підставі Положення про оренду приміщень, що є об’єктом спільного майна в житлових будинках ОСББ “ЖК “Річ Таун”.

  5.14. Форма договору оренди затверджуються Правлінням Об’єднання.

  5.15. Предметом договору оренди житлових та нежитлових приміщень для ведення господарської, підприємницької або іншої не забороненої законодавством діяльності може бути квартира чи нежитлове приміщення, що розміщені у будинку, з дотриманням орендарем державних будівельних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм, встановлених законодавством.

  5.16. В договорі оренди обов’язково зазначається предмет договору, мета

  використання приміщень, номер і дата видачі документа, що посвідчує державну реєстрацію орендаря, як суб’єкта підприємницької діяльності, термін, на який укладається договір, обов’язки та права орендаря і орендодавця, відповідальність за заподіяні збитки, а також інші умови.

  5.17. Орендар в обов’язковому порядку має бути ознайомлений зі Статутом Об’єднання, правами та обов’язками  Співвласників.

  5.18. У разі необхідності проведення будівельних та/або ремонтних робіт

  заінтересована сторона отримує всі відповідні дозволи згідно з законодавством.

  5.19. Не передається в оренду житлове або нежитлове приміщення для ведення господарської, підприємницької або іншої діяльності, якщо це суперечить інтересам або обмежує права інших власників (користувачів) приміщень.

  5.20. Спори щодо укладання, виконання або припинення договору оренди

  приміщення для зазначеної діяльності вирішуються за згодою сторін або у

  судовому порядку.

  1. ПРАВА І ОБОВʼЯЗКИ СПІВВЛАСНИКІВ.

  6.1. Співвласник має право:

  брати участь в управлінні об’єднанням у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статутом об’єднання;

  обирати та бути обраним до складу статутних органів Об’єднання;

  знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;

  одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об’єднання;

  вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;

  одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

  Об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

  Здійснення Співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.

  Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

  6.2. Співвласник зобов’язаний:

  виконувати обов’язки, передбачені Статутом Об’єднання;

  виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;

  використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

  забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;

  забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

  не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

  дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

  своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;

  відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

  виконувати передбачені Статутом Об’єднання обов’язки перед об’єднанням;

  запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління Об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

  дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавство;

  додержуватися Правил утримання та користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

  дотримуватися Правил проживання в ЖК «Річ Таун».

   

  1. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТАТУТУ

  ТА РІШЕНЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ.

  7.1. Співвласники за порушення Статуту та законних рішень статутних органів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  7.2. Рішенням Загальних зборів співвласників або рішенням Правління може бути ініційовано звернення до суду щодо встановлення матеріального відшкодування збитків, завданих Об’єднанню співвласниками, спричинених порушеннями Статуту та Рішень статутних органів.

   

  1. 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОБЄДНАННЯ.

   

  8.1. Внесення змін до Статуту об’єднання здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів.

  Якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів, ініціатор Загальних зборів (Правління або ініціативна група) надає за вимогою співвласнику текст пропонованих змін до Статуту об’єднання не пізніше дати проведення загальних зборів.

  8.2. Зміни до Статуту об’єднання підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.

  1. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ,

  РЕОРГАНІЗАЦІЇ (ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ) ОБʼЄДНАННЯ 

  І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВʼЯЗАНИХ З ЦИМ.

       9.1. Об’єднання ліквідується у разі:

  придбання однією особою всіх приміщень у всіх будинках;

  прийняття співвласниками рішення про ліквідацію Об’єднання;

  ухвалення судом рішення про ліквідацію Об’єднання.

  9.2. Ліквідація об’єднання за рішенням Загальних зборів здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією. Право підпису документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії, обраний ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів.

  Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Об’єднання із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.

  9.3. Підстави та порядок ліквідації Об’єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.

  9.4. Якщо інше не передбачено законодавством, кошти та майно (активи), які залишились при ліквідації Об’єднання після розрахунків з кредиторами та по всіх інших обов’язкових платежах повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Майно, передане Об’єднанню у користування, повертається власникам у натуральній формі без винагороди.

  У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Об’єднання його грошові кошти та майно не підлягають передаванню іншій неприбутковій організації відповідного виду або зарахуванню до доходу бюджету до розв’язання цього спору або оскарження кредиторами відповідних гарантій.

  9.5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

  9.6. Реорганізація Об’єднання та виділ із нього іншої юридичної особи проводяться за рішенням Загальних зборів, які за поданням Правління визначають правонаступників Об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

  1. 10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

   

  10.1. Співвласники повинні докладати всіх зусиль для того, щоб розв’язувати між собою спори шляхом переговорів та консультацій. Якщо Співвласники  не прийшли до згоди, то спори між ними розв’язуються згідно з нормами чинного законодавства у судовому порядку.

  10.2. Якщо положення Статуту стане прямо суперечити діючому законодавству Об’єднання буде керуватися відповідно до вимог діючого законодавства України.

  Голова Загальних зборів       ____________            ____________________
  (підпис)                                       (П.І.Б.)